Daily Archives: 3 June, 2019

HỒ SƠ ĐẠO VĂN

Những kiểu bao biện phi lý cho sự tráo trở ...

Nhiều ngày nay báo chí xôn xao nghi án Phan Huyền Thư đạo thơ, và bài thơ ấy ...
HỒ SƠ ĐẠO VĂN

Vấn đề liêm chính khoa học chứ không phải tranh ...

Trở lại vụ ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn vẫn được phong Giáo sư:  Vấn đề liêm chính ...
HỒ SƠ ĐẠO VĂN

Tường thuật scandal đạo văn và lừa đảo cộng đồng ...

Trong hơn một tháng nay, cộng đồng yêu thích văn chương và lịch sử tại Việt Nam đang ...
HỒ SƠ ĐẠO VĂN

Vấn đề bản quyền trong phát triển công nghiệp văn ...

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo hộ bản quyền ...