Tác phẩm Việt Nam

Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ thiền Khuông Việt thiền sư

Khuông Việt thiền sư (933-1011) tên thật là Ngô Chân Lưu, vốn được đào tạo bởi hệ thống Nho học ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ thiền Viên Chiếu thiền sư

Viên Chiếu thiền sư (999-1091) tên thật là Mai Trực 梅直, người đất Phúc Ðường, huyện Long Ðàm, là cháu ...