Phương Đông

ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Công danh một giấc phù du

Trong “Nam Kha ký thuật” của Lý Công Tá đời nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng đến nước ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Hòa thị Bích – Ngọc quý chỉ được nhận ra ...

“Hòa thị Bích” có nghĩa “Ngọc của họ Hòa”. Từ lâu, “Hòa thị Bích” đã trở thành một điển cố ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích về sông Tiêu Tương

Kim Kiều chỉ cách nhau bức tường hoa, nhưng chàng nàng đã cho rằng lễ giáo như thành lũy đã ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích Phượng cầu Hoàng

Tư Mã Tương Như, tự Trường Khanh, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích “chim liền cánh, cây liền cành”

Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn (bản dịch Đoàn Thị Điểm) có câu: “Thiếp xin về kiếp sau ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Thôi Hộ, một danh sĩ đời nhà Đường (618-907), nhân dự hội Đạp Thanh đến Đào Hoa Trang, gõ cửa ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích “Cao sơn lưu thủy” và tình tri âm ...

Điển tích được sử dụng trong một số câu thơ:   Rằng “Nghe nổi tiếng cầm đài, Nước non luống ...