NHẬN THỨC VỀ VIẾT

0

Sức mạnh của tưởng tượng thi ca – Những khởi nguyên của thi pháp

Lời người dịch: W. Dilthey và trường phái lịch sử – tinh thần Wilhelm Dilthey (1833-1911) là người sáng lập ra trường phái lịch sử tinh thần, hay triết học văn hoá, trong nghiên cứu văn học. Những quan tâm lý thuyết văn học của Dilthey xuất phát từ vị trí độc đáo của nhà…

@COPYRIGHT HỌC VIẾT. ALL RIGHTS RESERVED.